ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Θέλεις να σου τηλεφωνήσουμε εμείς; Άφησε αρ. Τηλεφώνου.!

Το Contegocafe.ro – CONTEGO COFFEE SINGLE MEMBER PC είναι Ηλεκτρονικό κατάστημα της Greece, Alexandroupoli, street ΜMitropolit Ιoakim no. 4, PC – 68132, nr GR800864584, Trade Register Bank PirareusBank IBAN GR45 0171 1830 0061 8314 1493 794

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών της CONTEGO COFFEE SINGLE MEMBER PC, καθώς και για τους συνεργάτες της εταιρείας, μέσω του ηλεκτρονικού κατάστήματος, αρχίζοντας με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.contegocafe.gr, από πλευράς καταναλωτή και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με συμφωνία των δύο πλευρών.

Ετσι, οι παρακάτω όροι σημαίνουν τα εξής:

Αγοραστής-κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί το site με σκοπό την ολοκλήρωση μια παραγγελίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Πωλητής- CONTEGO COFFEE SINGLE MEMBER PC είναι Ηλεκτρονικό κατάστημα της Greece, Alexandroupoli, street ΜMitropolit Ιoakim no. 4, PC – 68132, nr GR800864584, κάτοχος της ιστοσελίδας www.contegocafe.gr  ή όποιος ρητά ορίζεται από αυτήν να παράσχει υπηρεσίες σ’ αυτή τη σελίδα.

Υπηρεσίες – Παροχή στους αγοραστές ενός ηλεκτρονικού  καταστήματος και προσφορά στους αγοραστές πρόσβασης στα δημόσια τμήματα του ιστότοπου για την πραγματοποίηση επιλογών και την αγορά προϊόντων ή / και υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο,  χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μέσων επικοινωνίας από απόσταση (π.χ. τηλέφωνο, φαξ).

Αγαθά – μέσω της ιστοσελίδας προσφέρονται προς πώληση σε αγοραστές διάφορα προϊόντα , συνοδευόμενα από τα έγγραφα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην εντολή  που δίδεται από τον αγοραστή προς τον πωλητή.

Παραγγελία (εντολή) – ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που συμπληρώνεται από τον Αγοραστή, στη μορφή που διατίθεται στον ιστότοπο και η οποία λειτουργεί ως φόρμα  επικοινωνίας μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή. Μέσω αυτού του εγγράφου, ο Πωλητής επιβεβαιώνει και συμφωνεί να παραδώσει τα Προϊόντα και / ή τις Υπηρεσίες που ζητήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από τον αγοραστή και ο αγοραστής συμφωνεί να καταβάλει το αντίτιμό  τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να παραλάβει αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες.

Ως απομακρυσμένη σύμβαση(σύμβαση από απόσταση) νοείται η σύμβαση προμήθειας προϊόντων και / ή υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ πωλητή και αγοραστή στο σύστημα πωλήσεων που οργανώνει ο πωλητής και το οποίο χρησιμοποιεί αποκλειστικά, πριν και κατά τη σύναψη της παρούσας σύμβασης, μία ή περισσότερες τεχνικές απομακρυσμένης επικοινωνία όπως ορίζεται από την O.G. αρ. 130/2000 για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων εξ αποστάσεως.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (στο εξής “ΔΠΙ”) – όλα τα άυλα δικαιώματα όπως η τεχνογνωσία, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα φύσεως πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων, τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα δικαιώματα προτύπων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και οι εγγραφές ονομάτων τομέων για οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

Προδιαγραφές – Όλες οι προδιαγραφές κα /ή οι περιγραφές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών όπως καθορίζονται στην Εντολή.

Εγγραφή – πριν την εντολή για  αγορά αντικειμένων μέσω του ιστοτόπου, οι αγοραστές πρέπει να εγγραφούν. Οι αγοραστές υποχρεούνται να παρέχουν πραγματικές και πλήρεις πληροφορίες, και συγκεκριμένα:

 1. Για φυσικά πρόσωπα – ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, κινητό τηλέφωνο.
 2. για νομικά πρόσωπα – το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας, το όνομα του διαχειριστή και του προσώπου που κάνει την παραγγελία και IBAN.  Η καταγραφή αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη για την έκδοση τιμολογίων .

Κατά την εγγραφή, κάθε αγοραστής θα κληθεί να ορίσει έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης, τον οποίο πρέπει να διατηρεί ασφαλή.

Προκειμένου να επιτρέπεται η αγορά αντικειμένων στον ιστότοπο, ο αγοραστής πρέπει να αποδέχεται ρητά και να συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Η εγγραφή θα γίνεται ξεχωριστά από κάθε άτομο. Απαγορεύεται η χρήση από άλλο πρόσωπο δεδομένων εγγραφής στον ιστότοπο για την αγορά προϊόντων ή / και υπηρεσιών.

 1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με την καταχώρηση των ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών εντολών στην ιστοσελίδα www.contego-coffee.com, ο Αγοραστής συμφωνεί με τη μορφή της επικοινωνίας (τηλέφωνο ή e-mail) με την οποία ο πωλητής πραγματοποιεί τις εργασίες του..

Η εντολή θα αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα, κατά σειρά σπουδαιότητας:

Παραγγελία – σαφής αναφορά των προϊόντων – όνομα / συγκέντρωση, τιμή, ποσότητα, μέγεθος, χρώμα (αν είναι απαραίτητο) και τα στοιχεία παράδοσης, πληρωμής κατά περίπτωση.

Τιμή – η τιμή των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα περιλαμβάνει ΦΠΑ. Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σε LEI και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε LEI. Η συναλλαγματική ισοτιμία στην περίπτωση που επιθυμείτε  να πληρώσετε σε ευρώ είναι το RON /EU και είναι αυτή που καθορίζεται  από τη NBR, προσαυξημένη κατά 5%.

Η πώληση προϊόν υπόκειται σε ΦΠΑ όπως αυτός προβλέπεται  από την ισχύουσα νομοθεσία, και  αναφέρεται ειδικά στο τιμολόγιο. Επίσης, το ίδιο ισχύει και κατά την αγορά προϊόντων.

 1. Κατά την πώληση βιβλίων, περιοδικών ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 9%, σύμφωνα με το άρθρο. 140 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κώδικα. Η τιμή που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα περιλαμβάνει ΦΠΑ. Για την οπώληση προϊόντων εκτός αυτών που αναφέρονται πιο πάνω, ισχύει συντελεστής ΦΠΑ 24%, που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα.

Όροι και προϋποθέσεις

 1. Οι on-line παραγγελίες οριστικοποιούνται όταν ο αγοραστής ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας.Ο Πωλητής αποδεχέται και θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε  η παραγγελία όταν υπάρχει σαφής επιβεβαίωση τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς (e-mail) από τον πωλητή προς στον αγοραστή, χωρίς να απαιτείται απόδειξη αποδοχής από αυτόν. Ο πωλητής δεν θεωρεί σε καμία περίπτωση ότι οι ανεπιβεβαίωτες παραγγελίες έχουν αξία σύμβασης.

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ μετά την επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τον Πωλητή. Η επιβεβαίωση γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι  γενικοί όροι και προϋποθέσεις της πώλησης θα αποτελούν τη βάση αυτής σύμβασης, μετά τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης που εκδίδεται από τον πωλητή.

 1. Οι εντολές (παραγγελίες) που δεν περιέχουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του αγοραστή, όπως αυτές αναφέρονται στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται έγκυρες και, ως εκ τούτου, δεν θα γίνονται δεκτές.
 2. Η παράδοση πραγματοποιείται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον αγοραστή στο έντυπο παραγγελίας μέσω εξειδικευμένων εταιριών courier ή ταχυδρομείου. Το κόστος της παράδοσης αναφέρεται στο δελτίο παραγγελίας (εκτιμήσεις κόστους, μετά την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επιβεβαίωση της παραγγελίας, πρέπει να γνωστοποιείται το ακριβές κόστος της παράδοσης) και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αγοραστή.
 3. Παράδοση / Παραλαβή προϊόντων μπορεί επίσης να γίνει απευθείας από τον αγοραστή στο κατάστημα μας, έκθεση – The Coffee Factory”  – Διεύθυνση: B-dul. Regina Elisabeta αρ. 54, Τομέα 5. Σ’ αυτή την περίπτωση  περίπτωση αυτή δεν υπάρχει επιπλέον κόστος παράδοσης
 4. Η παράδοση πραγματοποιείται προσωπικά στον αγοραστή ή σε εξουσιοδοτημένο άτομο δικαιούχο που ορίζεται από αυτόν, με την επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας του υπογράφοντος για την παραλαβή.
 5. Η παράδοση πραγματοποιείται μέσα σε δύο ημέρες (στο Βουκουρέστι), 3-4 ημέρες (στην επαρχία), κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος και των εταιρειών courier. Κάθε παραγγελία θα επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά, λόγω της ευαισθησίας των προϊόντων Contego Cafe.
 6. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται πάντα μετά από την καταβολή του τιμήματος από τον αγοραστή, η καταβολή του τιμήματος γίνεται το αργότερο κατά την παράδοση του προϊόντος. Η μεταβίβαση της κυριότητας και του κινδύνου από τον πωλητή στον αγοραστή θα ισχύει μετά την παράδοση του προϊόντος.
 7. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΗ

Ο πωλητής θα χρησιμοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και τις τεχνικές του ώστε να εξασφαλιστεί το επιθυμητό  αποτέλεσμα που αναφέρεται στην παραγγελία και να παραδώσει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προδιαγραφές που θέτιε ο αγοραστής.

Ο πωλητής δεν μπορεί να δώσει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης / κατανάλωσης των προϊόντων που πωλούνται. Ως προς  την ορθή κατανάλωση των προϊόντων, ο πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και συνιστά την επίσκεψη σε διατροφολόγο, έναν γιατρό ή εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο του πωλητή είναι ενημερωτικού χαρακτήρα  και μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πωλητή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επίσης, για λόγους εξοικονόμησης χώρου η δομή των πληροφοριών και οι περιγραφές των προϊόντων ενδέχεται να είναι ατελείς, αλλά ο πωλητής προσπαθεί να παρουσιάσει τις πιο σχετικές πληροφορίες για το προϊόν, ώστε να μπορεί να  χρησιμοποιηθεί  για τους λόγους για τους οποίους αγοράστηκε.

Η επικοινωνία με το κατάστημα του πωλητή μπορεί να επιτευχθεί μέσω τηλεφώνου, με αποστολή απόψεων σχετικά με τα προϊόντα στις διευθύνσεις επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «επαφή». Από την ιστοσελίδα εξαιρούνται ή αγνοούνται, απόψεις ή γνώμες με υβριστικό περιεχόμενο ή ανάρμοστη γλώσσα. Ο πωλητής μπορεί να διαχειρίζεται ελεύθερα  τις πληροφορίες που λαμβάνει χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογήσει κάτι.

Στην περίπτωση ασυνήθιστης συμπεριφοράς δεδομένων από ένα δίκτυο στο Internet,  ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί από τους χρήστες να εισαγάγουν  χειροκίνητα την επικύρωση κωδικού τύπου captcha,  για την προστασία των πληροφοριών εντός του ιστοτόπου.

 

 1. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Ο πωλητής μπορεί να αναθέσει και / ή να αναθέσει σε τρίτο μέρος, μέρος των  υπηρεσιών που είναι σύμφωνες με την εντολή, ενημερώνοντας τον αγοραστή, χωρίς να απαιτείται συμφωνία. Ο Πωλητής θα είναι πάντα υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή για όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο αγοραστής κατανοεί το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν αποκαλύπτει σε κανένα τρίτο ούτε δημοσιοποιεί (μέσω του Διαδικτύου ή των μέσων ενημέρωσης) οποιεσδήποτε πληροφορίες / συνταγές που λαμβάνει από τον Πωλητή.

Το σύνολο των περιεχομένων της ιστοσελίδας www.cafeaverdemacinata.ro, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων και των  εικόνων, είναι ιδιοκτησία της Fabrica de cafea EXP  . Απαγορεύεται η χρήση (συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής και / ή της αναπαραγωγής με οποιονδήποτε τρόπο) για οποιοδήποτε σκοπό του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η Fabrica de cafea EXP  διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Επίσης, τα ονόματα και τα γραφικά των ιστοτόπων είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Fabrica de cafea EXP και δεν μπορούν να μεταφορτωθούν, να αντιγραφούν  ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.

Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει εικόνες και περιγραφές προϊόντων σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό του.

 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και η προθεσμία πληρωμής καθορίζονται κατά την παραγγελία. Ο πωλητής θα εκδίδει για τον Αγοραστή τιμολόγιο για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται, η υποχρέωση του αγοραστή είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου , σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία.

Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει έναν από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας (αντικαταβολή, εντολή πληρωμής, ηλεκτρονική πληρωμή μέσω κάρτας). Οι πληρωμές εξασφαλίζονται μέσω των παρόχων υπηρεσιών  με τους οποίους ο πωλητής έχει σύμβαση.

Εάν η πληρωμή γίνει με τραπεζική κάρτα, θα επιβεβαιωθεί όταν το τιμολόγιο εκδοθεί στον Πελάτη. Μέχρι τότε, η αξία της παραγγελίας θα κλειδωθεί στον λογαριασμό του πελάτη και δεν θα μεταφερθεί στους λογαριασμούς  SC Fabrica de cafea EXP.

Σε ηλεκτρονική πληρωμή η SC Fabrica de cafea EXP δεν είναι / δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άλλα επιπρόσθετα έξοδα που μπορεί να βαρύνουν τον πελάτη, που περιλαμβάνουν, αλλά και δεν περιορίζονται στις προμήθειες  για τη μετατροπή συναλλάγματος που εφαρμόζει η τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα, αν το νόμισμα διαφέρει από το RON. Η συγκεκριμένη ευθύνη βαρύνει αποκλειτικά  τον πελάτη. Η τιμή αγοράς που εμφανίζεται στο τιμολόγιο θα συμπίπτει με αυτή που παρουσιάστηκε στον ιστότοπο κατά την αγορά, συν το κόστος παράδοσης.

 

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Διανομή

Ο Πωλητής δεσμεύεται να αποστέλλει τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες στον Αγοραστή με υπηρεσίες  ταχυμεταφορών από πόρτα σε πόρτα.

Μεταφορές – Συσκευασία

Στην περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή, ο Πωλητής απαλάσσεται από τους κινδύνους και τις ευθύνες που σχετίζονται με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες του,  όταν  παραδίδει  τα προϊόντα σε  εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται ο Πωλητής ή σε  αντιπρόσωπο του αγοραστή.

Ο Πωλητής θα διασφαλίσει τη σωστή συσκευασία των Προϊόντων και Υπηρεσιών και θα εξασφαλίσει τη διαβίβαση των συνοδευτικών εγγράφων.

Ο Πωλητής θα παραδώσει Αγαθά και Υπηρεσίες εντός Ρουμανικής επικράτειας.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Η αποδοχή θα γίνεται όταν τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες συμμορφώνονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Εντολή.

Η Fabrica de cafea EXP μπορεί να αρνηθεί να εκτελέσει μια παραγγελία που πραγματοποιείται  από κάποιον Πελάτη,  χωρίς κάποια άλλη διατύπωση, ενημερώνοντας τηλεφωνικώς,  χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση για κάθε ένα  από τα δύο μέρη  και χωρίς να μπρορούν να διεκδικήσουν τα δύο μέρη αποζημιώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Μη αποδοχή της συναλλαγής από την εκδότρια τράπεζα της κάρτας του Πελάτη, στην περίπτωση ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Ανεπαρκές απόθεμα του προϊόντος που έχει παραγγελθεί στον πωλητή ή στον προμηθευτή του πωλητή.
 • Όταν τα στοιχεία που παρέχει ο Πελάτης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής είναι ελλιπή ή ανακριβή.
 • Όταν η δραστηριότητα του πελάτη στην ιστοσελίδα μπορεί να προκαλέσει ζημιά οποιουδήποτε είδους στην περιουσία της Fabrica de cafea EXP ή / και των θυγατρικών της στην περίπτωση περιορισμένων αποθεμάτων, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία.
 • όταν μια παραγγελία από λάθος του πελάτη δεν διεκαπεραιώθηκε ή λόγω της μη καταβολής του τιμήματος ή άρνηση παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων.

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει μια παραγγελία και γίνεται χωρίς επιβάρυνση, όχι αργότερα από την ημερομηνία κατά την οποία έρχεται σε επαφή με τους αντιπροσώπους της Fabrica de cafea EXP, προκειμένου να επιβεβαιώσει την παραγγελία.

Αν ο πελάτης πριν από την αποστολή της παραγγελίας  την ακυρώσει,  ενώ  έχει πληρώσει  με πιστωτική κάρτα και η συναλλαγή εγκρίθηκε από τις εκδότρια τράπεζα, που σημαίνει τη δέσμευση του ποσού του αντιτίμου για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγόρασε  η Fabrica de cafea EXP, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε εγγράφως από τον πελάτη για την  ακύρωση, θα απαοδεσμεύσει τα χρήματα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου. 7 παρ. 1 του  O.G. αρ. 130/2000 ο κάθε πελάτης, φυσικό πρόσωπο,  μπορεί να ακυρώσει εξ’ αποστάσεως τη  σύμβαση, εκτός των συμβάσεων που αφορούν έργα τέχνης ή άλλα αντικείμενα που από τη φύση τους δεν μπορούν να επιστραφούν εντός 10 εργάσιμων ημερών (από την ημερομηνία  παραλαβής των προϊόντων ή από τη  σύμβαση για παροχή υπηρεσιών) χωρίς κυρώσεις και χωρίς να επικαλείται κανενός είδους λόγο και μόνο εάν το προϊόν δεν καταναλώθηκε πέραν του 15% της καθαρής ποσότητας. Ο πελάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει την Fabrica de cafea EXP για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύμβαση εγγράφως και να επιστρέψει τα αγορασμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 11 του Ν. 449/2003 κάθε μεμονωμένος πελάτης μπορεί να ζητήσει, στην περίπτωση έλλειψης συνέπειας ,  για οποιοδήποτε προϊόν, εκτός από έργα τέχνης,  επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή των χρημάτων, εάν το προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί ή, αν κατά περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθαθεί.

Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται δεκτή μόνο για άτομα που έχουν αγοράσει προϊόντα από την  Fabrica de cafea EXP. Για την επιστροφή προϊόντων, θα πρέπει εντός 10 ημερών να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο έντυπο στην ιστοσελίδα, το αργότερο μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία αγοράς  /παραλαβής του προϊόντος.  Τα έντυπα που συμπληρώνονται μετά από 10 ημερολογιακές ημέρες δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην κατοχή μας το αργότερο την 16η ημερολογιακή ημέρα από την παραλαβή του και τουλάχιστον κατά το 85% της αρχικής ποσότητας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 10 lit. c από O.G. αρ. 130/2000  η Fabrica de cafea EXP διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί επιστρεφόμενα προϊόντα που από τη φύση τους δεν μπορούν να επιστραφούν ή μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

Ο πελάτης θα επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, εκτός από έργα τέχνης και προϊόντα  των οποίων η επιστροφή  δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος, όταν καταγγείλλει τη σύμβαση  που έχει συναφθεί με τη Fabrica de cafea EXP σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • η επιστροφή θα γίνει μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης από τον Πελάτη.
 • Εάν ο πελάτης ζει σε μια χώρα διαφορετική από τη Ρουμανία, η επιστροφή θα γίνει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρεςαπό τη μέρα που ο πελάτης έχει καταγγείλει τη σύμβαση.
 • Το προϊόν να είναι στην κατάσταση κατά την οποία παραδόθηκε (στην αρχική συσκευασία με όλες τις ανέπαφες ετικέτες και συνοδευτικά έγγραφα).
 • οι επιστροφές μπορούν να γίνουν ταχυδρομικά ή μέσω courier, οπότε οι δαπάνες θα βαρύνουν τον Πελάτη ή με προσωπική παράδοση στη Fabrica de cafea EXP .

Επιστροφή προϊόντων μπορεί να γίνει μέσω COURIER (όχι ταχυδρομείου) ή άμεσα στο , Fabrica de cafea EX , αλλά όχι πριν από τη συμπλήρωση του εντύπου επιστροφής και την έγκριση από εμάς. Το κόστος μεταφοράς για  επιστορφή  δεν υποστηρίζεται από τη Fabrica de cafea EX. Τα χρήματά σας θα επιστραφούν εντός 5 ημερών από την στιγμή της έγκρισης από το τμήμα παραλαβής των επιστερφομένων και εφόσον έχετε δώσει ΙΒΑΝ στον οποίο θα επιστραφούν τα χρήματα.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ/ΙΣΧΥΣ

Κάθε προϊόν που διατίθεται στο εμπόριο από την Fabrica de cafea EXP , καλύπτεται  από τους όρους εγγύησης / ισχύος που αναφέρονται στην εγγύηση ή το προϊόν. Αυτός ο όρος θα αναφέρεται στο φύλλο προϊόντων που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Κάθε προϊόν που διατίθεται  από την EXP Coffee Factory συνοδεύεται από εγγύηση, σύμφωνα με το νόμο αριθ. 449/2003,  σχετικά με την πώληση προϊόντων και τις σχετικές τους εγγυήσεις.

Η εγγύση προϊόντων που προσφέρει η Fabrica de cafea EXP EXP  είναι αυτή που παρέχεται από τους παραγωγούς των προϊόντων,  που διατίθενται στην αγορά από την Coffee Factory EXP και είναι σύμφωνη, καλύπτεται,  απαιτείται από το νομοθεσία  για το εμπόριο και από τους  φορείς χάραξης πολιτικής για εμπορικά προϊόντα. Τα προϊόντα είναι καινούργια στην αρχική τους συσκευασία και προέρχονται από εξουσιοδοτημένες πηγές του κάθε κατασκευαστή.

Κάθε προϊόν που καλύπτεται από εγγύηση διαθέτει το σχετικό δελτίο  με όλες τις λεπτομέρειες του κέντρου εξυπηρέτησης που παρέχει αποκατάσταση, καθ ‘όλη τη διάρκεια της εγγύησης. Η εγγύηση για τα προϊόντα που αγοράζονται από συνεργάτες μας, εξασφαλίζεται από τον συνεργάτη που διέθεσε  το προϊόν ή από το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή, ανάλογα με την περίπτωση.

Στην περίπτωση δελτίων εγγύησης που έχουν εκδοθεί από κατασκευαστές, το προϊόν που δηλώνεται ως ελαττωματικό,  κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης,  πρέπει να παρουσιαστεί απευθείας στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης που αναφέρεται στο δελτίο. Αυτό το πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή κέντρο θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την τακτοποίηση  της αποκατάστασης.

Η απουσία δελτίου  εγγύησης προϊόντος πρέπει να επισημαίνεται  εντός 48 ωρών από την παραλαβή των προϊόντων στη διεύθυνση office@contego-coffee.com. Οποιαδήποτε μετέπειτα δήλωση  δεν θα ληφθεί υπόψη.

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η κυριότητα των αγαθών και υπηρεσιών θα μεταβιβαστούν  κατά τη στιγμή της πληρωμής από πλευράς του αγοραστή  στον τόπο που αναφέρεται στην εντολή (όταν υπογράφεται το έγγραφο μεταφοράς-παραλαβής για παράδοση  με courier ή υπογράφοντας το τιμολόγιο παραλαβής για τις παραδόσεις που πραγματοποιούνται από το προσωπικό πωλητή) . Κατά την  παράδοση με courier, δεν επιτρέπεται ο αγοραστής  να ανοίξει τα πακέτα πριν από την υπογραφή για την παράδοση, αλλά μόνο μετά την υπογραφή της παράδοσης και την καταβολή του αντιτίμου.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που παρέχονται από τον αγοραστή του πωλητή θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του πωλητή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκτέλεση της εντολής-παραγγελίας και μπορούν να γίνουν γνωστά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή και μετά τη λήψη δέσμευσης εμπιστευτικότητας από τον παραλήπτη. Καμία δημόσια δήλωση, προαγωγή, δελτίο τύπου ή άλλη αποκάλυψη σε τρίτους δεν θα γίνει από τον αγοραστή σε σχέση με την παραγγελία χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πωλητή.

Κατά την εγγραφή του ο Αγοραστής στη βάση δεδομένων www.cafeaverdemacinata.ro, δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας, για να έλθει σε επαφή με τρίτους: τους παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ, άλλους παρόχους υπηρεσιών, κυβερνητικές υπηρεσίες, κυβερνητικές υπηρεσίες όταν αυτό προβλέπεται από ειδική νομοθεσία,  άλλες εταιρείες με τις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε κοινά προγράμματα για την εμπορία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας κ.λπ.

Fabrica de cafea EXP επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη – όνομα, επώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΦΜ,, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προτιμήσεις, βάσει της  κοινοποίησης με αριθ. 761003005868, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 677/2001, για σκοπούς διαφήμισης, εμπορίας και διαφήμισης για και / ή σε σχέση με τη δραστηριότητα της εταιρείας. Τα  δεδομένα προορίζονται για χρήση από την Fabrica de cafea EXP και κοινοποιούνται μόνο σε υπαλλήλους της Fabrica de cafea EXP και της καφετέριας  The Coffee Factory,  με καθήκοντα για τον προαναφερθέντα σκοπό. Στο μέλλον, τα προαναφερθέντα δεδομένα επιτρέπουν στην να ενημερώνει τους χρήστες του  του Fabrica de cafea EXP.  Σύμφωνα με το νόμο αριθ. 677/2001, ο Πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης, παρέμβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα  να μην υποβάλεται  σε απόφασεις . Ο πελάτης δικαιούται επίσης να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων. Για να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνει γραπτό αίτημα, με ημερομηνία και υπογραφή στις εγκαταστάσεις της Fabrica de cafea EXP. Ο Πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια.

Η Fabrica de cafea buna SRL și The Coffee Factory δεν προωθούν SPAM. Για την ενημέρωση των Χρηστών, η Fabrica de cafea EXP  μπορεί να μεταδίδει κατά χρονικά διαστήματα, που κρίνει κατάλληλα ηλεκτρονικά υλικά σε Χρήστες που έχουν συμφωνήσει να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες. Ο οποιοσδήποτε χρήστης που παρέσχε ρητά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κατά την εγγραφή μπορεί να επιλέξει να απενεργοποιήσει το λογαριασμό που σχετίζεται με αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση μη τήρησης της παράδοσης ή / και της εκτέλεσης της παραγγελίας, ο Πωλητής υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Αγοραστή για την εκτιμώμενη ώρα ολοκλήρωσης της παράδοσης. Ο Αγοραστής θα δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετη αποζημίωση από τον Πωλητή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο, σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη εκπλήρωσης από τον πωλητή της εκτέλεσης της παραγγελίας, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες προθεσμίες.

Εάν ο αγοραστής καθυστερήσει να πληρώσει τα αγαθά εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο τιμολόγιο του πωλητή, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει χρηματική ποινή 0,5% ημερησίως του οφειλόμενου ποσού.

Εάν ο Πωλητής λάβει εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση ή την παράδοση των προϊόντων, θα οριστεί νέα προθεσμία παραγγελίας εντός τριών εργάσιμων ημερών.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ

Ο Πωλητής δεν μπορεί να ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστεί  ο αγοραστής ή οποιοσδήποτε τρίτος ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης εκ μέρους του πωλητή της οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με την εντολή, καθώς και για ζημιές ως αποτέλεσμα της χρήσης των προϊόντων  μετά την παράδοση και ιδίως για την  απώλεια προϊόντων.

Ο πωλητής θα ευθύνεται εάν οι υπεργολάβοι και / ή οι εταίροι οποιουδήποτε είδους που εμπλέκονται στην εκτέλεση της εντολής δεν εκπληρώνουν καμία από τις συμβατικές υποχρεώσεις.

 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, εάν η μη εκτέλεση οφείλεται σε ανωτέρας βία. Η ανωτέρα βία είναι  απρόβλεπτο γεγονός και ανεξάρτητα  από τον έλεγχο από πλευράς και των δύο των μερών, δεν μπορεί να αποφευχθεί.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτή η σύμβαση υπόκειται στο Ρουμανικό δίκαιο. Οι τυχόν διαφορές μεταξύ του διοργανωτή και των συμμετεχόντων στην διαδικασία θα επιλύονται φιλικά ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, οι διαφορές θα διευθετούνται  από τα αρμόδια Ρουμανικά δικαστήρια.

 

 1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

16.1 Η Coffee Factory EXP διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τυχόν αλλαγές αυτών των προβλέψεων, πράγμα που σημαίνει ότι ο Χρήστης ή / και ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να επαληθεύσει τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν από την παραγγελία.

16.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη θα θεωρούνται ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι και κανένα από τα μέρη δεν έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να αναλαμβάνει ή να δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση για λογαριασμό  ή εις βάρος του άλλου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας και μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλάσσονται μόνο με γραπτή συμφωνία που υπογράφεται και από τα δύο μέρη.